รมว.แรงงาน เตือนนายจ้าง ระวังอุบัติเหตุจากดินสไลด์ สั่งคุมเข้มให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย

Views: 64
0 0

กระทรวงแรงงานห่วงการเกิดอุบัติเหตุดินสไลด์พังทลายในงานก่อสร้าง เตือนนายจ้างระวัง สั่งกสร. คุมเข้มให้นายจ้างปฏิบัติกฎกระทรวงหากพบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยดำเนินคดีทันที

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีการดำเนินการก่อสร้างอาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ของประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากดินสไลด์พังทลาย ในงานขุด เจาะ ของการก่อสร้าง รวมถึงการทำงานในที่อับอากาศ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความห่วงใยต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานจากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงแรงงานจึงสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าไปดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของกิจการประเภทก่อสร้างเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้างในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันโดยนายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 และหากมีสภาพการทำงานเป็นที่อับอากาศต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศพ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เพื่อมุ่งหวังให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือควบคุม กำกับดูแลอย่างจริงจัง พร้อมย้ำหากนายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งปรับทั้งจำ

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร. ขานรับข้อสั่งการของท่านรมว. สุชาติ ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน ซึ่งกรมได้ขอให้นายจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพพื้นที่การปฏิบัติของลูกจ้างให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากผลกระทบของภัยธรรมชาติในช่วงนี้ พร้อมเน้นย้ำให้นายจ้างปฏิบัติปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ดังนี้ 1) การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน นายจ้างต้องจัดให้มีราวกันตกตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานฯ และป้ายเตือนอันตราย รวมถึงสัญญาณแสงสีส้มหรือป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 2) ต้องจัดให้มีแผ่นโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเพียงพอปิดคลุมบนบริเวณดังกล่าว และทำราวล้อมกั้นด้วยไม้ โลหะ หรือวัสดุอื่น 3) จัดให้มีปลอกเหล็ก แผ่นเหล็ก ค้ำยัน หรืออุปกรณ์อื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากดินพังทลาย และต้องมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงโดยวิศวกร 4) การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู หรือสิ่งอื่นที่ลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีการคำนวณ ออกแบบ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการโดยวิศวกร รวมทั้งต้องติดตั้งสิ่งป้องกันดินพังทลายไว้ด้วย 5) นายจ้างต้องจัดให้มีการป้องกันดินพังทลายโดยติดตั้งเสาเข็มพืด (Sheet Pile) ในกรณีที่ใช้ปั้นจั่นหรือเครื่องจักรหนักปฏิบัติงาน หรือมีกองวัสดุหรืออุปกรณ์หนักอยู่บริเวณใกล้ปากรู หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 6) นายจ้างต้องมิให้ลูกจ้างลงไปทำงานในรู หลุม บ่อ คู หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่มีขนาดกว้างน้อยกว่า 75 เซนติเมตร และมีความลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปโดยเด็ดขาด

 

นอกจากนี้หากสภาพการทำงานเป็นที่อับอากาศต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับที่อับอากาศ ดังนี้ 1) จัดให้มีการประเมินสภาพอันตรายในที่อับอากาศ หากพบว่ามีสภาพอันตรายต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมสภาพอันตรายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้าง 2) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือ และช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานที่กำหนด และให้ลูกจ้างสวมใส่ 3) จัดให้มีลูกจ้างซึ่งได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศเป็นผู้ควบคุมงานประจำในบริเวณพื้นที่ทำงานตลอดเวลา 4) ให้มีสิ่งปิดกั้นที่สามารถป้องกันมิให้บุคคลใดเข้าหรือตกลงไปในที่อับอากาศทั้งนี้กรณีที่ให้ลูกจ้างลงไปทำงานหากมีพฤติการณ์ที่อาจทำให้เกิดอันตรายนายจ้างต้องสั่งหยุดงานและให้ลูกจ้างออกจากบริเวณนั้นทันที หากนายจ้างและลูกจ้างมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน 02 448 9128-39 ต่อ 304-305

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %