บัญชี ม.ศรีปทุม รับน้อง ป.โท – เอก”63 สร้างสรรค์รวมพลังสามัคคี ร่วมใจสืบสานความดีแบ่งปันน้ำใจ

Views: 58
0 0

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกระดับชั้นให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างความสมัครสมานสามัคคี ความรักความผูกพันธ์ และจิตอาสา เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย รักประชาธิปไตย รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ เสียสละ แบ่งปัน บำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจรู้รักสามัคคีและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์และเสียสละแบ่งปันสู่สังคม โดย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี SPU จัดกิจกรรมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า รุ่นพี่-รุ่นน้อง หลักสูตรปริญญาโท-เอก คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมขึ้น  ณ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563

 

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ด้วยการทำกิจรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อน้องๆที่ด้อยโอกาส ในการแบ่งปัน มอบเงินทุนการศึกษาพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค แก่น้องๆ นักเรียน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จ.ลพบุรี เพื่อส่งมอบความสุขแก่เด็กๆ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนอันเป็นบุคลากรสำคัญของประเทศในอนาคตต่อไปอีกด้วย

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %