อ.อ.ป. จัดกิจกรรม “วันช้างไทย” 13 มีนาคม สไตล์ ‘นิวนอร์มอล’ ลดเสี่ยง-เลี่ยงติดเชื้อโควิด-19

Views: 122
1 0

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ส.คช.) กำหนดจัดงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนชาวไทยช่วยกันปกป้อง รักษาดูแลช้าง

นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย์ ผอ.อ.อ.ป. เปิดเผยว่า ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 ได้กำหนดให้ วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันช้างไทย” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยหันมาใส่ใจ รัก และหวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้น กอปรกับ ส.คช. เป็นหน่วยงานในสังกัด อ.อ.ป. มีหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือทำงานวิจัย และเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงได้จัดงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2564” ขึ้นที่ ส.คช. อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยได้จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเชิดชูเกียรติช้างไทยในวันที่13 มีนาคม อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ซึ่งในปี 2564 นี้ ได้กำหนดจัดงาน จำนวน2 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2564 พร้อมยึดแนวทางการจัดงานแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ นิวนอร์มอล เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาทิ การเผยแพร่ภาพบรรยากาศการจัดงานผ่านสื่อออนไลน์ของ ส.คช. , กำหนดจำนวนแขกผู้มีเกียรติเฉพาะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน หน่วยงานละ 1ท่านและไม่มีผู้ติดตาม , ผู้เข้าร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย , เว้นระยะห่างทางสังคมและดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด , มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ , จุดบริการแอลกอฮอล์/เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมในแต่ละวันที่เกี่ยวข้องกับช้าง จะแตกต่างกันไป อาทิ การบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ , พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิต , การประชุมวิชาการ “ช้าง” , การประกวดซุ้มอาหารช้าง , พิธีฮ้องขวัญช้าง , จัดเลี้ยงอาหารช้าง จำนวน 111 เชือก และการทำบุญตักบาตรร่วมกับช้าง ใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %