มจพ. มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

Views: 297
0 0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีเชิดชูเกียรติ “บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ” ประเภท ก. “อาจารย์ดีเด่น”และประเภท ข. “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น” จำนวน 4 ราย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 62 ปี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ มจพ. ได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สมควรให้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564” ดังนี้ ประเภท ก. “อาจารย์ดีเด่น”ได้แก่ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประเภท ข. บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น”ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นายธนภัทร พุทธศรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์   ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายพงษ์ศิริ  มุ่งพร  สังกัดสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น  ได้แก่  นายอนุรักษ์ ทรงศักดิ์ศรี  สังกัดสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564” มา ณ โอกาสนี้

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %