ป.โท นิเทศ@นิด้า ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่บุคลากรด้านการสื่อสารสุขภาพ

Views: 136
0 0

ป.โท นิเทศ@นิด้า ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่บุคลากรด้านการสื่อสารสุขภาพ

👉🏻จำนวน 3 ทุน 😍

กับสาขาวิชาเอก

🔶 i-Health Communication and Sustainability 🔶

✨นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

Innovative Communication for Health and Sustainable Social Mobilization

สาขาวิชาเอกนี้จะเน้นที่มุมมองใหม่ๆบูรณาการทฤษฎี แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา เพื่อการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านสังคม สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสามารถนำทฤษฎีมาวิเคราะห์และประเมินกรณีศึกษาและการปฏิบัติจริงในการจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์สุดท้ายเพื่อยกระดับสุขภาพและสุขภาวะของประชากรไทย

📌 คณะฯ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เม.ย. 64

📚หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม เปิดสอนทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคพิเศษ (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องลงทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ

📍เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้รับทุนส่งเสริม (ประเภทที่ 2)

🔹มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารสุขภาพเป็นเวลา 1 ปี

🔹ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

🔹ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร

🔹ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน

🔹นักศึกษาจะต้องช่วยงานคณะหรือสถาบัน สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง

🗣สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม http://gscm.nida.ac.th/th/

📲โทร. 090-678-4690, 0-2727-3764

หรือ

📥Inbox https://www.facebook.com/NitadeNida

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %