พราหมณ์จฏุลาย์ รังสิพราหมณกุล

Views: 207
0 0

โลกปัจจุบันปรับวิถีชีวิตผู้คนให้เข้าสู่วิวัฒนาการตามสมัยรวดเร็วขึ้นไม่เว้นทั้งการอาชีพและสถานภาพบุคคลจากสิ่งรอบตัวหลายอย่างต้องเปลี่ยนเพื่อความราบรื่นให้ผลสำเร็จบรรลุเจตนารมณ์หากต้องมองข้ามกฎระเบียบดั้งเดิมบ้างก็สามารถยืดหยุ่นได้เพราะเป็นการสร้างสรรค์และบำเพ็ญประโยชน์สุขทั้งตนเอง สังคม ส่วนรวม พระผู้เป็นเจ้า

“พราหมณ์จฏุลาย์ รังสิพราหมณกุล” นักบวชวัย ๓๔ ปี เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในวิถีโลกปัจจุบันดังกล่าว ทางเดินชีวิตกว่าจะได้ก้าวถึง “พราหมณ์” ตามปณิธานต้องบากบั่นสุดกำลังเพราะด้วยมีจิตวิญญาณพราหมณ์ซื่อตรงต่อพระผู้เป็นเจ้าทุกพระองค์

เมื่อเยาว์วัยเติบโตมาในท่ามกลางพิธีกรรมพราหมณ์ ณ เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า ได้รับการปลูกฝังให้ซึมซับในวิถีพราหมณ์ก่อนอายุ ๑๓ ปี จึงแนบแน่นในความเป็นพราหมณ์ล้ำลึกรับการฝึกฝนเรียนรู้การสวดมนต์สวดพรการวางตัวการแต่งกายทำให้ภาคภูมิใจในความเป็นพราหมณ์ซึ่งบ่มเพาะให้เบ่งบานเติบใหญ่ขึ้นตามวัย และมโนความคิดโดยเฉพาะโอกาสที่อยู่ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง เป็นความทรงจำที่ตราตรึงใจเสมอ

อย่างไรก็ตามการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินควบคู่กัน จบมัธยมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ศึกษาต่อ BCA (CMRIMS) College, Bangalore University (INDIA) ผ่านการเทียบโอนวุฒิสำเร็จอุดมศึกษา ณ BA (IIS-RU), Ramkhamhaeng University ปัจจุบันศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้มีพละกำลังพิเศษแสวงหาวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวทุกรูปแบบอย่างเชี่ยวชาญ เนื่องจากความผูกพันในศาสตราคมพระไสยศาสตร์เป็นแรงบันดาลใจให้ค้นคว้าด้านภาษาจารึก (สันสกฤต คฤนถ ปัลว) ต้นเค้าสรรพตำราพราหมณ์ในทุกมิติให้กว้างขวางจึงทุ่มเทอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มพูนวิทยาการด้านศาสนาพราหมณ์ให้เข้มข้นอีกทางหนึ่ง

นายจฏุลาย์ รังสิพราหมณกุล มิได้รับโอกาสให้บวชพราหมณ์ในประเทศไทย แต่ได้รับความเห็นชอบอย่างดุษฎีให้บวชพราหมณ์ที่สาธารณรัฐอินเดีย อันเป็น“เมืองแม่ของศาสนาพราหมณ์”ด้วยประจักษ์ในดวงชะตาว่า“สามารถเกื้อหนุนศาสนาพราหมณ์ต่อไปได้”เมื่ออายุ ๒๙ ปี เพราะด้วยความหนักแน่นบากบั่นอย่างคงเส้นคงวาต่อวิถีชีวิตให้ถึงสิ่งศักดิสิทธิ์ทุกลมหายใจขอน้อมศิรสักการะเมื่อพระผู้เป็นเจ้าเปิดทางมิอาจประมาณความโชคดีใดๆได้ ประกอบพิธี ๒ ครั้ง เป็นกรณีเฉพาะ ดังนี้

บวช เรียกว่า“อุปนายน สังสักการะ”ณ โบสถ์ภัทรกาลี แคว้นพาราณสี สาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๑ พิธีคล้องสายธุรำ ๓ สายครั้งหนึ่ง เพื่อเริ่มต้นศึกษาพระเวทเรียกว่า“เวทารัมภ สังสักการะ”ครั้งที่ ๒ พิธีคล้องสายธุรำ ๓ สายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกลับบ้านหลังจากศึกษาพระเวทเรียกว่า“สมาวรตน สังสักการะ”ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในคัมภีร์พระเวทรวมเวลา ๑๒ ชั่วโมง ผู้บวชมีสิทธิกระทำพิธีร่ายสาธยายเวทไสยศาสตร์ถูกต้องตามจารีตประเพณี

ในการนี้ เพื่อยืนยันสถานภาพนักบวชว่าได้ผ่านการบวชแล้ว โดยแปลรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ ภาษาไทย จากต้นฉบับภาษาฮินดี ประทับตราจากโนตารีพับลิก สถานเอกอัคราชทูต กระทรวงการต่างประเทศ จากสาธารณรัฐอินเดียและราชอาณาจักรไทย

พราหมณ์จฏุลาย์ รังสิพราหมณกุล ได้ตั้งมั่นนำความรู้ด้านศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวที่ตนมีความสันทัดเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าผู้เสี่ยงภัยดูแลความสงบเรียบร้อยโดยเสนอหลักสูตรเพื่อสนับสนุนศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าของตนเองด้วยความมั่นใจและปกป้องผู้อื่นได้อย่างชำนาญ

ส่วนภารกิจด้านศาสนาพราหมณ์ ได้ประกอบพิธีกรรมเพื่อศุภมงคลเสมอมานับตั้งแต่การบวงสรวงสาธยายมนต์ให้พรให้ฤกษ์นำพาศิริมงคลเจริญรุ่งเรืองขจัดปัดเป่าอัปมงคลเคราะห์ภัยภยันตรายให้พินาศสิ้นฯลฯ ถ่ายทอดหลักธรรมความรู้ให้คำปรึกษาด้านปรัชญาชีวิตนำทางสว่างแก่ศิษยานุศิษย์ตามโอกาสนอกจากนั้นได้ริเริ่มสร้างเนาวเคราะห์อัญมณีตามพระไสยศาสตร์สืบสานพิธีพรตและอุปการบูรพอาจารย์สร้างสรรค์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป จึงพิถีพิถันทั้งการวางตำแหน่ง ประณีตงดงาม ทิศทาง มนตร์กำกับ

ศรี ศรี ศรี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [OA,FB,IG] : ekampurohit

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %