อ.อ.ป. มุ่งพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไม้สู่มาตรฐานระดับอาเซียน+ 3 พร้อมเปิด ‘ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ฯ’ ในสวนป่าเศรษฐกิจ จ.กระบี่

Views: 53
0 0

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลให้ลดพื้นที่ปลูกสวนยางพาราในพื้นที่ป่าและสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนอาชีพจากการทำสวนยางพาราไปสู่อาชีพอื่นๆ ส่งผลให้ประชาชนในท้องที่ภาคใต้ต้องนำไม้ยางพาราแปรรูปออกสู่ตลาดภาคอุตสาหกรรมทำให้ไม้ยางพารามีราคาที่ถูกลงและกระทบต่อรายได้เกษตรกรผู้ทำสวนยางพารา ประกอบด้วยสถานการณ์ไม้ยางพาราภาคใต้ประสบปัญหาล้นตลาดทำให้ราคาจำหน่ายไม้ยางพาราถูกลง

อ.อ.ป. ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ และส่วนกลาง เพื่อเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ล่าสุด อ.อ.ป. ได้จัดตั้ง    “ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูก” ที่สวนป่าอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ให้มีมาตรฐานที่ตลาดต่างประเทศในภูมิอาเซียน +3 (จีน , เกาหลี , ญี่ปุ่น) เพื่อเป็นแหล่งรองรับการทำไม้ยางพาราและพัฒนามาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาพัฒนาทักษะด้านการแปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้

ทั้งนี้ อ.อ.ป. คาดหวังว่า จำนวนแรงงานที่มีฝีมือด้านอุตสาหกรรมไม้ในจังหวัดกระบี่และภาคใต้จะมีจำนวนและคุณภาพมากยิ่งขึ้น คุณภาพของไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจ มีมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันกับตลาดในภูมิภาคอาเซียน + 3 ได้ และเพิ่มรายได้ในระบบเศรษฐกิจด้านปลูกป่า ลดพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราทดแทนโดยการปลูกไม้เศรษฐกิจ หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น และเป็นการลดปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ต่อไป …

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %