วว. ตรวจประเมินคุณภาพอากาศในห้องผู้ป่วยควบคุมแรงดันศิริราชพยาบาล

Views: 122
0 0

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงพื้นที่ประเมินตรวจเชื้อในห้องความดันลบของโรงพยาบาลศิริราช  เพื่อรองรับและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการหนัก ระบุผลทดสอบห้องความดันลบมีความสะอาดของอากาศเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนด  ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยออกไปสู่บริเวณอื่นในสถานพยาบาล สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน/บุคลากรทางการแพทย์

            ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  หนึ่งในการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของ วว. และพันธมิตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ก็คือ การเปิดให้บริการห้องความดันลบของโรงพยาบาลศิริราช  ซึ่งผ่านการทดสอบและปรับปรุงระบบโดย วว. ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการหนัก นับเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมด้านการแพทย์ของประเทศ

ทั้งนี้เพื่อให้ห้องความดันลบดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 ทำการประเมินตรวจเชื้อในห้องความดันลบของโรงพยาบาลศิริราช  เพื่อรองรับและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการหนัก  ดังนี้  ตรวจคุณภาพอากาศทางจุลชีววิทยา ในห้องผู้ป่วย  ICCU  และ  CCU  ควบคุมแรงดันลบ และควบคุมแรงดันบวก   นอกจากนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างอากาศใน ตำแหน่งต่างๆ ตามที่กำหนดในแต่ละห้อง ด้วยเครื่องเก็บอากาศ  MAS – 100TM   เป็นการทดสอบและวิเคราะห์ หาปริมาณเชื้อแบคทีเรีย รา และยีสต์ จากตัวอย่างอากาศ  โดย วว. ได้นำเชื้อมาบ่มต่อในห้องปฏิบัติการ เพื่อดูผลว่าห้องมีความสะอาดของอากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่สากลกำหนด

ห้องความดันลบ  (Negative  pressure)  หรือห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ  เป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยแบบแยกเดี่ยว ที่มีการควบคุมคุณภาพอากาศเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางอากาศภายในสถานพยาบาล หรือพื้นที่ที่ต้องการการควบคุม โดยมีแนวทางการควบคุม เช่น การควบคุมความดันระหว่างพื้นที่ให้ความดันอากาศภายในห้องผู้ป่วยต่ำกว่าภายนอก ส่งผลให้อากาศภายในห้องผู้ป่วยไม่ไหลออกไปภายนอก ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บริเวณอื่นๆ รวมถึงการวัดอัตราการไหลเวียนของอากาศเพื่อให้มั่นใจว่ามีการถ่ายเทของอากาศที่เหมาะสม ไม่มีการสะสมของเชื้อโรค นอกจากนี้การวัดอุณหภูมิ ความชื้นภายในห้องผู้ป่วยเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม ไม่กระทบกับสุขภาพของผู้ป่วย และสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ รวมทั้งอากาศที่ไหลออกจากห้องจะต้องผ่านการกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงเจือจางและฆ่าเชื้อในอากาศก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก

ทั้งนี้ วว. ได้รับมอบหมายจากกระทรวง อว. ให้เข้าร่วมทดสอบห้องความดันลบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปรับปรุงห้องผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช ให้เป็นห้องสำหรับแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ เมื่อปี 2563  จวบปัจจุบัน กรอบการดำเนินงานทดสอบห้องความดันลบโดย วว. มีดังนี้   ศูนย์เชี่ยวชาญความหลากหลายชีวภาพ   ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศเพื่อหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จากตัวอย่างอากาศ ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน ISO 14698  ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว.  ดำเนินการทดสอบ ดังนี้ 1. การวัดอัตราการไหลของอากาศที่ไหลผ่านพื้นที่ช่องระบายอากาศโดยใช้เครื่องมือวัดความเร็วลม (Air Velocity Meter) เพื่อหาอัตราการไหลเวียนของอากาศภายในห้องที่ทราบปริมาตร  2. การวัดค่าความดันอากาศภายในห้องเทียบกับความดันภายนอก (Differential Pressure) 3.การวัดอุณหภูมิ (Temperature) และ 4. ความชื้นสัมพัทธ์   (Relative humidity)   ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  ดำเนินการตรวจวัดการรั่วไหล (leak test) ของอนุภาคออกจากห้องความดันลบ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของระบบ HEPA filter ของห้องความดันลบแต่ละห้อง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ วว. ได้ที่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. โทร. 0 2323 1672-80  โทรสาร 0 2323 9165  อีเมล [email protected]

 

 

           

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %