Read Time:17 Second

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สมุนไพรทางรอดใหม่ เกษตรกรไทย

ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ปาฐกถา เรื่อง “โอกาสและอนาคตเกษตรสมุนไพรสร้างรายได้และเศรษฐกิจ” พร้อม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Story Success Case” และบรรยายพิเศษ “ยกระดับมาตรฐาน สู่การส่งออกสมุนไพรไทย” และเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมาย สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ โทร.02 149 5609 หรือ 02 591 7007...
Read Time:16 Second

ขอเชิญชวนพ่อแม่ พี่น้อง ร่วมชมงาน “ร้อยดวงใจกลุ่มชาติพันธุ์ 111 ปี” เมืองแม่ฮ่องสอน

พบกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2564  ณ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-614-417
No More Posts