Read Time:1 Minute, 7 Second

กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย

กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ช่วยชุมชมชนออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เรื่องราวบรรจุภัณฑ์ต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่ สร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นทีมีอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่นของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยในปี 2563 มีกลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 792 ราย/กลุ่ม ทั่วประเทศ แบ่งฝึกปฏิบัติ  6 รุ่นตามภาค ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม “New normal” ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ค้นหาเสน่ห์วิถีชุมชนที่ซ่อนอยู่ อาทิหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวบ้านแสมผู้ จังหวัดระยอง หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว บ้านหาดบ้าย...
Read Time:1 Minute, 16 Second

กรมการพัฒนาชุมชน ต่อยอดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั่วประเทศ จำนวน 788 ผลิตภัณฑ์ มั่นใจสร้างรายได้ชุมชนมีสุขถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายนิวัติ  น้อยผาง  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เข้าร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) ณ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั่วประเทศ 76 จังหวัด จำนวน 788 ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านให้ได้ใช้ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักที่เป็นแอ่งใหญ่...
No More Posts