Read Time:38 Second

ไทยเฮิร์บ เข้ารับโลห์เกรียติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (ไทยเฮิร์บ) บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม เข้ารับมอบโล่ห์เกรียติคุณสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพแรงงานสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ SME 4.0 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ผู้ประกอบกิจการ และผลิตภาพแรงงานซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยไทยเฮิร์บเชื่อถือปฏิบัติมาโดยตลอดในการสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้เป็นที่ยอมรับ และรองรับต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต เมื่อวันที่ 17...
Read Time:2 Minute, 32 Second

ก.แรงงานมอบถ้วยพระราชทานฯ เชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม

กระทรวงแรงงานจัดงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2020 มอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานที่ยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นนำไปใช้พัฒนาองค์กร

No More Posts