Read Time:1 Minute, 7 Second

กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย

กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ช่วยชุมชมชนออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เรื่องราวบรรจุภัณฑ์ต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่ สร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นทีมีอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่นของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยในปี 2563 มีกลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 792 ราย/กลุ่ม ทั่วประเทศ แบ่งฝึกปฏิบัติ  6 รุ่นตามภาค ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม “New normal” ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ค้นหาเสน่ห์วิถีชุมชนที่ซ่อนอยู่ อาทิหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวบ้านแสมผู้ จังหวัดระยอง หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว บ้านหาดบ้าย...
No More Posts