Read Time:1 Minute, 9 Second

เร่ง ระดมความคิด เพื่อเดินหน้าพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานแรงงานสากล

21 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯ การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งชี้แจงแนวการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดมความคิด เพื่อ ทบทวนแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดินหน้าพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนอีกทั้งยังมีการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงาน ตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เกิดจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประมวลจริยธรรม ,ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในการยืมทรัพย์สินของราชการ...
Read Time:1 Minute, 21 Second

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ในบริเวณโดยรอบหน่วยงาน   นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งตรงกับวัน ออกพรรษา...
Read Time:2 Minute, 51 Second

จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มทักษะแรงงานให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือที่มีคุณภาพ

จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มทักษะแรงงานให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือที่มีคุณภาพ   วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ...
Read Time:1 Minute, 35 Second

จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ( 2565 – 2570 )

จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ( 2565 – 2570 )   สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานลำพูน จัดประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ( กพร.ปจ. ) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ( ปี 2565 – 2570 )   วันนี้ ( 19 สิงหาคม...
Read Time:2 Minute, 11 Second

จังหวัดลำพูน มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในปีที่ผ่านมา เกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 9 แห่ง

จังหวัดลำพูน มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในปีที่ผ่านมา เกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 9 แห่ง   ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการ One Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานในจังหวัด โดยมี...
Read Time:1 Minute, 17 Second

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับแรงงาน เพื่อสร้างมาตรฐานในการประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับแรงงาน เพื่อสร้างมาตรฐานในการประกอบอาชีพ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินหน้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  จำนวน 12 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพื่อสร้างมาตรฐานในการประกอบอาชีพ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานพร้อมเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   ในปีงบประมาณ...
Read Time:1 Minute, 26 Second

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2564และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 5 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ซึ่งถือว่ารุ่นนี้...
Read Time:1 Minute, 44 Second

สนพ.ลำพูน เดินหน้าสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ

สนพ.ลำพูน เดินหน้าสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินหน้าตามโครงการ ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อขอออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ   ในวันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อขอออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 4 คน...
Read Time:1 Minute, 39 Second

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต

20 กรกฎาคม 2564 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชน ได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
Read Time:1 Minute, 33 Second

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทไทยนิจิ อินดัสทรี จํากัด สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดลำพูน

16 มิ.ย. 64 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทไทยนิจิ อินดัสทรี จํากัด สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดลำพูน   นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้จังหวัดลำพูนดำเนินการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพให้กับเยาวชน จำนวน 11...
Load More Posts