Read Time:1 Minute, 51 Second

อ.อ.ป. จัดกิจกรรม “วันช้างไทย” 13 มีนาคม สไตล์ ‘นิวนอร์มอล’ ลดเสี่ยง-เลี่ยงติดเชื้อโควิด-19

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ส.คช.) กำหนดจัดงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนชาวไทยช่วยกันปกป้อง รักษาดูแลช้าง นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย์ ผอ.อ.อ.ป. เปิดเผยว่า ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29...
No More Posts