Read Time:1 Minute, 0 Second

หลักสูตรอบรมครูภาษาอังกฤษ เดือนตุลาคม 2563

เปิดอบรมครูหลักสูตรภาษาอังกฤษนับชั่วโมงได้ เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรที่จะให้ความรู้เรื่องหลักการสะกดคำจากเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ

Read Time:59 Second

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเก็บชั่วโมงคุรุพัฒนา เดือนตุลาคม 2563

เปิดอบรมครูหลักสูตรภาษาอังกฤษนับชั่วโมงได้ เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรที่จะให้ความรู้เรื่องหลักการสะกดคำจากเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ การอบรมเริ่มจากการทบทวนเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ครูจะได้ฝึกทักษะการฟัง การออกเสียง และการสะกดคำอย่างถูกต้อง

No More Posts