Read Time:1 Minute, 20 Second

อ.อ.ป. เพิ่มช่องทางจำหน่าย ‘ภาพวาดศิลปินช้าง’ ผ่านระบบออนไลน์ หวังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) เป็นหน่วยงานในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ทำหน้าที่ด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือทำงานวิจัย และการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างเป็นอย่างมาก กอปรกับในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรมใน ส.คช. ลดน้อยลงจากเดิมทำให้ ส.คช. งดจัดกิจกรรมการวาดภาพศิลปินช้างออกไปก่อน ยกเว้นกรณีลูกค้าต้องการภาพวาดช้าง ก็จะมีการประมูลจำหน่ายภาพวาดช้างทางช่องทางออนไลน์...
Read Time:1 Minute, 42 Second

อ.อ.ป. จัดโปรสุดพิเศษ! ลดราคา ‘ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก’ ฉลองครบรอบ 74 ปี

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดโปรโมชั่นลดราคา ‘ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก’ เนื่องในโอกาส “อ.อ.ป. ครบรอบ 74 ปี” เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ อ.อ.ป. โดยได้จัดโปรโมชั่นลดราคาผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสูงสุด 20% นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไม้ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม้สักจากป่าปลูก ตลอดจนให้ความสำคัญด้านกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้สักทุกชิ้นของ อ.อ.ป. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ...
Read Time:2 Minute, 28 Second

อ.อ.ป. ผุดไอเดีย ‘Made to order’ เอาใจลูกค้าในราคาย่อมเยา…

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น การใช้ประโยชน์ตามศักยภาพสวนป่า ตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบ สร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ กอปรกับการผลิต ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เป็นอีกหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากไม้สัก ซึ่งที่ผ่านมาการผลิต ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ อ.อ.ป. มักจะเป็นชิ้นใหญ่ อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า หรือเตียง...
Read Time:40 Second

อ.อ.ป. ลงนามสัญญาซื้อขาย

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายไม้สักท่อนสวนป่าเพื่อการส่งออกต่างประเทศ (สาธารณะรัฐประชาชนจีน) จำนวน 421 ท่อน ปริมาตร 106.218 ลบม. ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายสุชาติ ทับเคลียว ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด และ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย...
Read Time:24 Second

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ชร์ช้าง หัวหน้างานสวนป่าแม่ละเมา - แม่สอด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมปลูกต้นไม้และแจกกล้าไม้ ใน “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564” ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ จัดโดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) ณ ป่าชุมชนบ้านส้มป่อย หมู่ 5...
Read Time:23 Second

อ.อ.ป. ส่งมอบลังกระดาษเหลือใช้ สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 คณะผู้แทนผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมส่งมอบลังและกล่องกระดาษเหลือใช้ ให้กับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้รีไซเคิลเป็น ‘เตียงสนาม’ และ ‘หน้ากากอนามัยทางการแพทย์’ ให้กับโรงพยาบาลสนามและบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19  ณ​ ธนาคารขยะรีไซเคิล ชั้น 1 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ
Read Time:25 Second

รับมอบลังและกล่องกระดาษ

นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการสายบริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับมอบลังและกล่องกระดาษจาก นางศิริพร ยี่สุนเทศ ผู้จัดการส่วนธุรกิจสัมพันธ์ (ระบบราง) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เพื่อรวบรวมและส่งต่อให้กับ SCGP สำหรับนำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นเตียงสนาม ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สำนักงานกลาง) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ...
Read Time:31 Second

อ.อ.ป. ร่วมเสวนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปี 2564

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายชัยอนันต์ ราชชมภู หัวหน้างานสวนป่าดงซำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น เข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น การขยายพันธุ์พืช และการดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายวิธีการปลูกต้นไม้ตามหลักวิชาการ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2564 ณ สำนักงานนิคมสหกรณ์ดงมูล ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน...
Load More Posts