Read Time:1 Minute, 27 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA ) ประจำปี 2564

ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลออราเคิล รวมทั้งการบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล ออราเคิล 18c ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การสำรองข้อมูล และการกู้คืนตามองค์ประกอบสถาปัตตยกรรมระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล นอกจากนี้มีการประเมินความต้องการและการวางกลยุทธ์ในกระบวนการการสำรองข้อมูล และการกู้คืน

Read Time:1 Minute, 20 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Features

หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้คุณสมบัติใหม่ และการปรับปรุงของ Oracle Database 19c ด้านต่างๆ เช่นการจัดการฐานข้อมูลความปลอดภัย ความพร้อมใช้งานประสิทธิภาพข้อมูลขนาดใหญ่ และคลังสินค้าและการวินิจฉัยปัญหา

Read Time:18 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA )

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA ) ประจำปี 2563 ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลออราเคิล รวมทั้งการบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล ออราเคิล 18c ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การสำรองข้อมูล และการกู้คืนตามองค์ประกอบสถาปัตตยกรรมระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล นอกจากนี้มีการประเมินความต้องการและการวางกลยุทธ์ในกระบวนการการสำรองข้อมูล และการกู้คืน ตารางอบรมแบบ Public ประจำปี 2563 ดังนี้ December 14 – 16 During 3 Days Course : Public Price 35,000 Baht / Person ———————————————————————— รายละเอียดเพิ่มเติม 1.ในวันอบรม ให้ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ในการอบรม 2.ในการอบรม มี เอกสาร แจกให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน 3.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน 4.ราคานี้รวมห้องอบรม และ Coffee Break สำหรับผู้อบรมทุกท่าน เงื่อนไขการชำระเงิน 1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์ 2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน ลงทะเบียนอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณอภิรัฐ โสภณมณี Mobile : 089-408-6789 ID Line : thaitc E-Mail : [email protected] http://www.thailandtrainingcenter.net #Oracle #Database #DBA #Admin #Tuning #Unix #Backup #Recovery #PL #SQL #RMAN #Training #TrainingOracle #TrainingOracleDatabase #Oracle11g #RAC #Dataguard #Oracle12c #KnowOracle #Administration #Administrator #อบรมออราเคิล #อบรมสัมมนา #Onlinetraining #Courseonline #Orcle18c #DBA18c #Admin18c #Backup18c #Workshop18c #Recovery18c #oracle19c #newfeatures19c

Read Time:1 Minute, 21 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Features

หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้คุณสมบัติใหม่ และการปรับปรุงของ Oracle Database 19c ด้านต่างๆ เช่นการจัดการฐานข้อมูลความปลอดภัย ความพร้อมใช้งานประสิทธิภาพข้อมูลขนาดใหญ่ และคลังสินค้าและการวินิจฉัยปัญหา

Read Time:1 Minute, 22 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA )

ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลออราเคิล รวมทั้งการบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล ออราเคิล 18c ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การสำรองข้อมูล และการกู้คืนตามองค์ประกอบสถาปัตตยกรรมระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล นอกจากนี้มีการประเมินความต้องการและการวางกลยุทธ์ในกระบวนการการสำรองข้อมูล และการกู้คืน

No More Posts