Read Time:5 Minute, 51 Second

จังหวัดสมุทรสาคร เปิด 15 หมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 3 เส้นทางหลัก ท่องเที่ยวเชิงเกษตร,ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต,ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยหลังโควิดระบาด ได้ผลตอบรับอย่างดี สร้างรายได้เข้าชุมชนหมู่บ้าน

นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา  จังหวัดสมุทรสาครได้มีการเปิดเส้นทางชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 เส้นทางหลักคือ   เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเชื่อมโยงเส้นทางของหมู่บ้านที่มีการเพาะปลูกหรือทำไร่ ทำสวนเป็นหลัก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส หรือศึกษาเรียนรู้การทำการเกษตร เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางของหมู่บ้านที่มีประเพณีหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตของคนสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันที่ยังคงหลงเหลือให้เราเห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางของแต่ละหมู่บ้านที่มีประวัติความเป็นมาต่างๆ...
Read Time:3 Minute, 43 Second

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิด 15 หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ดึงไทยเที่ยวไทยหลังสถานการณ์โควิด 19 สร้างรายได้เข้าชุมชนและหมู่บ้าน เปิด 3 เส้นทางหลัก ท่องเที่ยวเชิงเกษตร,ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต,ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มั่นใจได้ผลตอบรับอย่างดี

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า   จังหวัดสมุทรสาครได้มีการเปิดเส้นทางชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 เส้นทางหลักคือ        เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต  เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในประเทศแบบครบวงจร

No More Posts