Read Time:2 Minute, 51 Second

เปิดอบรมหลักสูตร PostgreSQL Administration

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถ 1) ติดตั้ง PostgreSQL บนระบบปฏิบัติการ Linux ได้ 2) สามารถ Start Stop PostgreSQL service โดยใช้วิธีการต่างๆ 3) ทราบเกียวกับการใช้งาน คำสั่ง psql เพื่อจัดการและ Monitor PostgreSQL Database 4) ทราบถึงคำสั่งพื้นฐาน ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL พร้อมทั้งคำสั่งในการจัดการ User, Role และการจัดการ Privilege 5) เข้าใจการแก้ไข ไฟล์ postgresql.conf และ Parameter เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง 6) เข้าไจวิธีการทำงานของไฟล์ pg_hba.conf เพื่อควมคุมการเข้าถึง PostgreSQL 7) การสร้าง การใช้งาน Tabelspace พร้อมทั้งคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น 8) เข้าใจถึงการบริหารจัดการ PostgreSQL Database ที่ต้องทำเป็นประจำ เช่น การ vacuume และ การ reinde 9) รับทราบถึงคำสั่ง และวิธีการที่ใช้ในการ Backup และ Restore PostgreSQL Database 10) ใช้คำสั่ง pg_upgrade เพื่อ Upgrade PostgreSQL Database และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 11) ติดตั้ง Extension ของ PostgreSQL ได้ 12) ใช้คำสั่งต่างๆ ของ PostgreSQL ในการ Monitor ระบบ 13) Tuning Performance โดยการปรับแต่ง parameter ต่างๆ ของ PostgreSQL เพื่อให้ระบบทำงานได้เร็วขึ้น 14) การใช้คำสั่ง COPY ในการ uploadและ download ข้อมูลกับ PostgreSQL

Read Time:2 Minute, 0 Second

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน มิถุนายน 2564

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ( ค่าสอบ OCA : 150 USD/วิชา )

Read Time:2 Minute, 4 Second

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร APPLICATION EXPRESS (APEX) Workshop I

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาพัฒนาโปรแกรมบน Oracle Database ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณ create database applications โดยใช้ desktop and mobile interfaces.

Read Time:2 Minute, 7 Second

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ( ค่าสอบ OCA : 150 USD/วิชา )

Read Time:2 Minute, 7 Second

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ( ค่าสอบ OCA : 150 USD/วิชา )

Read Time:3 Minute, 9 Second

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Java SE 8 Programming

หลักสูตร Java SE 8 Programming นี้ครอบคลุมคุณสมบัติภาษาหลักและ Application Programming Interfaces (API) ที่คุณจะใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชันเชิงวัตถุด้วยแพลตฟอร์ม Java Standard Edition 8 (Java SE 8)

Read Time:2 Minute, 51 Second

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร JAVA 8 Fundamental

การอบรม Java SE 8 Fundamentals หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้ที่เริ่มต้นศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา Java ให้มีรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาซอฟแวร์ สร้างพื้นฐานให้ผู้เข้าอบรมในภาษาการเขียนโปรแกรม Java เพื่อใช้เป็นฐานการทำงานและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

Read Time:2 Minute, 21 Second

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ภาษา PL/SQL (Procedural Language) ซึ่งเป็นภาษาหลักสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนฐานข้อมูลของ oracle โดยภาษา PL/SQL นี้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับภาษา SQL ทำให้สามารถเพิ่มการเขียน เงื่อนไข, การวน loop , เชื่อมโยงตรรกะ, และ การดักจับ Exception ดังนั้น ภาษา PL/SQL จึงทำงานได้เหมือนภาษา programming อื่นๆ เช่น ภาษา C ผนวกกับความสามารถ SQL statement ของ oracle ไปพร้อมกัน

Read Time:2 Minute, 52 Second

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร PostgreSQL Administration

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถ 1) ติดตั้ง PostgreSQL บนระบบปฏิบัติการ Linux ได้ 2) สามารถ Start Stop PostgreSQL service โดยใช้วิธีการต่างๆ 3) ทราบเกียวกับการใช้งาน คำสั่ง psql เพื่อจัดการและ Monitor PostgreSQL Database 4) ทราบถึงคำสั่งพื้นฐาน ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL พร้อมทั้งคำสั่งในการจัดการ User, Role และการจัดการ Privilege 5) เข้าใจการแก้ไข ไฟล์ postgresql.conf และ Parameter เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง 6) เข้าไจวิธีการทำงานของไฟล์ pg_hba.conf เพื่อควมคุมการเข้าถึง PostgreSQL 7) การสร้าง การใช้งาน Tabelspace พร้อมทั้งคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น 8) เข้าใจถึงการบริหารจัดการ PostgreSQL Database ที่ต้องทำเป็นประจำ เช่น การ vacuume และ การ reinde 9) รับทราบถึงคำสั่ง และวิธีการที่ใช้ในการ Backup และ Restore PostgreSQL Database 10) ใช้คำสั่ง pg_upgrade เพื่อ Upgrade PostgreSQL Database และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 11) ติดตั้ง Extension ของ PostgreSQL ได้ 12) ใช้คำสั่งต่างๆ ของ PostgreSQL ในการ Monitor ระบบ 13) Tuning Performance โดยการปรับแต่ง parameter ต่างๆ ของ PostgreSQL เพื่อให้ระบบทำงานได้เร็วขึ้น 14) การใช้คำสั่ง COPY ในการ uploadและ download ข้อมูลกับ PostgreSQL

Read Time:19 Second

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2564 ดังต่อไปนี้ Code : 1ZO – 062 March 20 – 21 Code : 1ZO – 071 March 27 Course : Private ; Public Code : 1ZO – 062 Price 10,000 Baht / Person Code : 1ZO – 071 Price 6,000 Baht / Person Course : Online Code : 1ZO – 062 Price 8,500 Baht / Person Code : 1ZO – 071 Price 5,500 Baht / Person โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ( ค่าสอบ OCA : 150 USD/วิชา ) ในการสอบจริงเป็นแบบ Computer – Based ข้อสอบจำนวน 90 ข้อ เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง เกณฑ์การสอบผ่านคือ 70% เฉลี่ยแล้ว 1 ข้อ ใช้เวลา 1 นาที ผู้สอนจะแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด ผลงานที่ผ่านมา : มีผู้ผ่านการอบรมสามารถสอบผ่าน OCA ได้เกินกว่า 15 – 20 คน คะแนนสูงสุดเต็ม 100% ระยะเวลา : ระยะเวลาในการติวตั้งแต่ 1 – 3 วัน (ขึ้นกับจำนวนข้อสอบ) เริ่มติวเวลา 10.00 – 17.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม 1.Thailand Training Center เปิดติวตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป 2.มีข้อสอบจริงแจกให้ผู้เข้าติวทุกท่าน 3.ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าติวตามตาราง ท่านสามารถเลือกวันที่ท่านสะดวกได้ตามต้องการ 4.หากสอบไม่ผ่าน ผู้เข้าติว สามารถกลับมาติวซ้ำอีกครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 5.ผู้เข้าติวต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการติว 6.ราคานี้รวมห้องอบรม และ Coffee Break สำหรับผู้ติวทุกท่าน รายละเอียดการชำระเงิน 1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการติว 1 สัปดาห์ 2.ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7% ติดต่อเพื่อลงทะเบียนอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอภิรัฐ โสภณมณี Mobile : 089-408-6789 Id Line : thaitc E-Mail : [email protected] www.thailandtrainingcenter.net Facebook : https://www.facebook.com/thailandtrainingcenter ตารางอบรมประจำปี 2564 Group : Admin (คลิก) https://bit.ly/3mtNfw5 Group : Develop (คลิก) https://bit.ly/2WkJXAg Group : Application (คลิก) https://bit.ly/2WiFYUY Tutor OCA 12c (คลิก) https://bit.ly/3nmx2tI

Load More Posts