Read Time:2 Minute, 21 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ภาษา PL/SQL (Procedural Language) ซึ่งเป็นภาษาหลักสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนฐานข้อมูลของ oracle โดยภาษา PL/SQL นี้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับภาษา SQL ทำให้สามารถเพิ่มการเขียน เงื่อนไข, การวน loop , เชื่อมโยงตรรกะ, และ การดักจับ Exception ดังนั้น ภาษา PL/SQL จึงทำงานได้เหมือนภาษา programming อื่นๆ เช่น ภาษา C ผนวกกับความสามารถ SQL statement ของ oracle ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสร้าง Procedure, Function, Package, และ Trigger ซึ่งเป็น database object ที่สามารถถูก compile ฝังไว้ภายในฐานข้อมูล ให้ภาษา programming หรือ Tool การเขียนแอพพลิเคชั่น อื่นๆ สามารถเรียกใช้งานได้ จึงทำให้สามารถเขียนโปรแกรมแบ่งเป็นโมดูล และ ทำงานแบบอัตโนมัติได้

Read Time:2 Minute, 1 Second

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ( ค่าสอบ OCA : 150 USD/วิชา )

Read Time:2 Minute, 0 Second

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ( ค่าสอบ OCA : 150 USD/วิชา )

Read Time:2 Minute, 42 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2564

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ทุกเดือน โดยมี Version ให้เลือกตามความต้องการ ทั้ง 11g , 12c , 18c , 19c เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นำมาจาก Oracle University มีการทำ Work Shop ท้ายบทเรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแล และตอบข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้เต็มที่ ทุกหลักสูตรสามารถ Customize ให้เหมาะสมกับความต้องการหรือพัฒนาเนื้อหาและวิธีการที่ตรงความต้องการของหน่วยงานอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร นอกจากนี้ Thailand Training Center เปิดติวสอบ OCA 12c โดยใช้ข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ จำลองการสอบ พร้อมเฉยข้อสอบ และนำข้อสอบที่ได้กลับไปทบทวน ก่อนการสอบจริง

Read Time:2 Minute, 0 Second

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ( ค่าสอบ OCA : 150 USD/วิชา )

Read Time:2 Minute, 50 Second

เปิดอบรมหลักสูตร JAVA 8 Fundamental

การอบรม Java SE 8 Fundamentals หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้ที่เริ่มต้นศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา Java ให้มีรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาซอฟแวร์ สร้างพื้นฐานให้ผู้เข้าอบรมในภาษาการเขียนโปรแกรม Java เพื่อใช้เป็นฐานการทำงานและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

Read Time:2 Minute, 20 Second

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ( ค่าสอบ OCA : 150 USD/วิชา )

Read Time:2 Minute, 20 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ภาษา PL/SQL (Procedural Language) ซึ่งเป็นภาษาหลักสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนฐานข้อมูลของ oracle โดยภาษา PL/SQL นี้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับภาษา SQL ทำให้สามารถเพิ่มการเขียน เงื่อนไข, การวน loop , เชื่อมโยงตรรกะ, และ การดักจับ Exception ดังนั้น ภาษา PL/SQL จึงทำงานได้เหมือนภาษา programming อื่นๆ เช่น ภาษา C ผนวกกับความสามารถ SQL statement ของ oracle ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสร้าง Procedure, Function, Package, และ Trigger ซึ่งเป็น database object ที่สามารถถูก compile ฝังไว้ภายในฐานข้อมูล ให้ภาษา programming หรือ Tool การเขียนแอพพลิเคชั่น อื่นๆ สามารถเรียกใช้งานได้ จึงทำให้สามารถเขียนโปรแกรมแบ่งเป็นโมดูล และ ทำงานแบบอัตโนมัติได้

Read Time:2 Minute, 52 Second

เปิดอบรมหลักสูตร PostgreSQL Administration

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถ 1) ติดตั้ง PostgreSQL บนระบบปฏิบัติการ Linux ได้ 2) สามารถ Start Stop PostgreSQL service โดยใช้วิธีการต่างๆ 3) ทราบเกียวกับการใช้งาน คำสั่ง psql เพื่อจัดการและ Monitor PostgreSQL Database 4) ทราบถึงคำสั่งพื้นฐาน ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL พร้อมทั้งคำสั่งในการจัดการ User, Role และการจัดการ Privilege 5) เข้าใจการแก้ไข ไฟล์ postgresql.conf และ Parameter เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง 6) เข้าไจวิธีการทำงานของไฟล์ pg_hba.conf เพื่อควมคุมการเข้าถึง PostgreSQL 7) การสร้าง การใช้งาน Tabelspace พร้อมทั้งคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น 8) เข้าใจถึงการบริหารจัดการ PostgreSQL Database ที่ต้องทำเป็นประจำ เช่น การ vacuume และ การ reinde 9) รับทราบถึงคำสั่ง และวิธีการที่ใช้ในการ Backup และ Restore PostgreSQL Database 10) ใช้คำสั่ง pg_upgrade เพื่อ Upgrade PostgreSQL Database และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 11) ติดตั้ง Extension ของ PostgreSQL ได้ 12) ใช้คำสั่งต่างๆ ของ PostgreSQL ในการ Monitor ระบบ 13) Tuning Performance โดยการปรับแต่ง parameter ต่างๆ ของ PostgreSQL เพื่อให้ระบบทำงานได้เร็วขึ้น 14) การใช้คำสั่ง COPY ในการ uploadและ download ข้อมูลกับ PostgreSQL

Read Time:2 Minute, 0 Second

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ( ค่าสอบ OCA : 150 USD/วิชา )

Load More Posts