Read Time:1 Minute, 22 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop

ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลออราเคิล รวมทั้งการบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล ออราเคิล 18c ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การสำรองข้อมูล และการกู้คืนตามองค์ประกอบสถาปัตตยกรรมระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล นอกจากนี้มีการประเมินความต้องการและการวางกลยุทธ์ในกระบวนการการสำรองข้อมูล และการกู้คืน

Read Time:2 Minute, 8 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพของการเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลให้ดีขึ้น สามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่มากับฐานข้อมูล oracle เพื่อหาต้นเหตุลดลงของประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการเขียนโปรแกรม หรือ สร้างอ็อบเจ็คของฐานของมูลที่ไม่เหมาะสม และ สามารถเลือกใช้เทคนิคการปรับแต่งแบบต่างๆ เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการเรียกใช้ข้อมูล ดีขึ้นได้

Read Time:1 Minute, 20 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Features

หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้คุณสมบัติใหม่ และการปรับปรุงของ Oracle Database 19c ด้านต่างๆ เช่นการจัดการฐานข้อมูลความปลอดภัย ความพร้อมใช้งานประสิทธิภาพข้อมูลขนาดใหญ่ และคลังสินค้าและการวินิจฉัยปัญหา

Read Time:1 Minute, 51 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ฟีเจอร์ Flashback ของ Oracle Database ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลทรานแซคชั่นในอดีต แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยถาวรไปแล้ว หรือ ถูกทำลายไปแล้ว และได้ฝึกปฏิบัติในการใช้ Flashback ย้อนสถานะข้อมูลไป ณ เวลาต่างๆ ทั้งในระดับทรานแซคชั่น , แถว , ตาราง , ฐานข้อมูล รวมถึงกู้คืนตารางที่ถูกทำลายโครงสร้างไปแล้ว

Read Time:1 Minute, 22 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop

ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลออราเคิล รวมทั้งการบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล ออราเคิล 18c ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การสำรองข้อมูล และการกู้คืนตามองค์ประกอบสถาปัตตยกรรมระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล นอกจากนี้มีการประเมินความต้องการและการวางกลยุทธ์ในกระบวนการการสำรองข้อมูล และการกู้คืน

Read Time:1 Minute, 20 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Features

หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้คุณสมบัติใหม่ และการปรับปรุงของ Oracle Database 19c ด้านต่างๆ เช่นการจัดการฐานข้อมูลความปลอดภัย ความพร้อมใช้งานประสิทธิภาพข้อมูลขนาดใหญ่ และคลังสินค้าและการวินิจฉัยปัญหา

Read Time:1 Minute, 41 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ Scheduler ของ Oracle Database เพื่อตั้งเวลาให้ฐานข้อมูลทำงานที่สั่งเอาไว้แบบอัตโนมัติได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Schedule Task หรือ Cron Job ของ Operating System ทำให้ไม่ต้องรบกวนผู้ดูแลเครื่อง Server รวมถึงลดปัญหาในการย้ายฐานข้อมูลไปเครื่องใหม่แล้วต้องตั้งค่า Schedule Task ใหม่ทั้งหมด

Read Time:1 Minute, 22 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop

ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลออราเคิล รวมทั้งการบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล ออราเคิล 18c ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การสำรองข้อมูล และการกู้คืนตามองค์ประกอบสถาปัตตยกรรมระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล นอกจากนี้มีการประเมินความต้องการและการวางกลยุทธ์ในกระบวนการการสำรองข้อมูล และการกู้คืน

No More Posts